Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Vážení spoluobčania,

je to v poradí už 5. volebné obdobie, keď sa Vám prihováram ako starosta obce. Prajem Vám dobré zdravie, veľa šťastia, pracovnej a rodinnej pohody.

Za celé toto obdobie bolo našou veľkou prioritou vytvárať v obci príjemné prostredie pre život občanov. Úprimne sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce a jej predstaviteľom. Poďakovanie patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva a spolupracovníkom na obecnom úrade za dobrú spoluprácu, predstaviteľom všetkých politických subjektov, všetkým duchovným v obci, riaditeľom škôl, predstaviteľom združení, klubov a spolkov.

V súčastnosti nie len v našej obci, ale aj v celej Slovenskej republike prebieha zložitý proces transformácie ekonomiky a spoločnosti na vytvorenie potrebného inštitucionálneho rámca na prevzatie a implementáciu pravidiel EÚ. Hlavným zámerom tohto procesu je zlepšovať kvalitu života občasnov a sociálnu súdržnosť obce, najmä vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných príležitostí, presadzovať koncept trvalo udržiavaného rozvoja tak, aby sa obec v rámci Košického samosprávneho kraja a SR pri začleňovaní do štruktúr EÚ stala plnohodnotnou.

V oblasti ekonomického rastu je dôležité zvýšenie ekonomickej výkonnosti obce ako aj rozvoj malého a stredného podnikania. Čo sa týka zamestnanosti v obci, našou snahou je zvýšenie zamestnanosti medziročne o 2 % vytváraním efektívnych pracovných miest v súlade s požiadavkami trhu práce, čím sa dosiahne zníženie nezamestnanosti v obci.

V oblasti zlepšenia vybavenosti obce a životného prostredia bude kladené veľké úsilie na dobudovanie infraštruktúry na úroveň porovnávateľnú s priemerom v SR - výstavba dopravnej infraštruktúry, rozvoj sociálnej infraštruktúry a tretieho sektora v súlade s trendami EÚ. Medzi občanmi k najviac spomínanej téme patrí oblasť rastu životnej úrovne, ako aj zlepšenie dôchodkovej situácie občanov v obci, zlepšenie kvality života obyvateľov obce a rozvoj ľudských zdrojov.

Ing. Peter Volčko

starosta obce Poráč