Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD BENIAKOVCE

SPOLOČNÝ  ŠKOLSKÝ ÚRAD

P o r á č

–––––––––––––––––––––––––––––––-

Poráč č. 61, 053 23  Poráč

 

Metodický materiál

 zriaďovateľom škôl a školských zariadení, školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti Školského úradu   P o r á č

 

INFORMÁCIE

 

S účinnosťou od 1. januára 2009 nadobudli účinnosť:

 

  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 490/2008 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov
  • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 474/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2009.

 

 

VybraTé ustanovenia vyššie uvedených zákonov 

 

I. ČASŤ

 

K zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien a doplnkov

 

Vybraté paragrafy dotknuté zmenami zákona a nové ustanovenia:

 

§ 5 – Výberové konanie na vedúcich zamestnancov

 

-          v pracovnom poriadku taxatívne vymenovať funkcie vedúcich zamestnancov školy, na ktoré sa  bude robiť výberové konanie

!!!! nie všeobecne napr. všetci vedúci zamestnanci – muselo by sa robiť VK aj na miesto ved. škol. jedálne, školníka (ak riadi napr. upratovačky a pod. )

Obyčajne sa robí VK na ved. zamestnanca – zástupca riaditeľa

 

 

§ 7 -  Podriadenosť zamestnancov

 

-          pridané: osoby vykonávajúce verejnú funkciu, aj tam musí byť dodržaný zákon – starosta obce a zamestnanci obecných úradov ... ( nie je jednoznačné stanovisko v prípade, že riaditeľka ZŠ, MŠ je manželka starostu – či je alebo nie je to porušenie zákona )

-           

§ 8 – Povinnosti a obmedzenia zamestnanca

-          je potrebné ich uviesť v pracovných zmluvách každého zamestnanca

§ 9 – Podnikanie, výkon .......

 

-          ide o vedúceho zamestnanca – štatutár – podstatná zmena !!!!!!

-          kedy nesmie podnikať a kedy môže vykonávať inú zárobkovú činnosť

 

§ 9a – nový §

 

-          ods. 1 ... zamestnanec, nie štatutár

-          ods. 2 ... pracovné voľno sa  m u s í  poskytnúť

-          ods. 3 ... plat za poskytnuté prac. voľno – ak je refundovaný z EÚ

 

§ 13a – Náhrada škody

 

-          doteraz to riešil len Zákonník práce, odteraz je to aj v Zákone 552 - novela

-          ods. 1 ...povinnosť -  m u s í sa požadovať náhrada škody

ak škodu spôsobí riaditeľ, náhradu určí zriaďovateľ – obec

ods. 3 ... odpustenie 1/3 sumy náhrady – nie je možné upustiť od celej náhrady

 

Zabezpečiť pre zamestnancov Dohody o hmotnej zodpovednosti ( kolky, peniaze a iné cennosti a Osobné karty zamestnancov – tam dať zverené predmety, veci a pod.

 

 

 

§ 13b – Odstupné a odchodné

 

-          v kolektívnej zmluve ( školskej ) je možné dohodnúť maximálne 2 mesačné platy –       n i e   v i a c !!!!

 

 

§ 14a – nové znenie - Prechodné ustanovenia   k 1. januáru 2009

 

 

 

Upozornenie !!!!

 

Pri vypracovaní Pracovného poriadku školy ( nového – resp. pri prepracovaní existujúceho ) zohľadniť všetky uvedené zmeny Zákona 552, ako aj jednotlivé odseky a, b, .... niektoré sú posunuté aj zmenené.

 

II. ČASŤ

 

K  Zákonu NR SR  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov

 

Zmena 42 bodov - §, ods., ktoré boli zmenené

 

Vybraté §  dotknuté zmenami novelou zákona a nové ustanovenia v:

 

§ 2 – Kvalifikačné predpoklady

 

-          ods. 3 - kvalifikačné predpoklady vzdelania – nové pojmy podľa nového škol. zákona

-          ods. 8 – určiť v Pracovnom poriadku školy kvalifikačné požiadavky – špec. Kurz, špec. štúdium, odbor vzdelania .... – na výkon pracovných činnosti zamestnancov školy

   -    ods. 7 - nové znenie

            Kvalifikačný predpoklad vzdelania sa  nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení alebo ktorý je ďalším umeleckým zamestnancom. Na účely zákona je umeleckým zamestnancom  aj zamestnanec inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela.

 

            Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl, konzervatórií a umeleckých predmetov na stredných školách.

 

            V prechodných ustanoveniach § 32a ods. 3 zákona – je stanovená povinnosť  pre učiteľov základných umeleckých škôl, učiteľov umeleckých predmetov na stredných odborných školách a na konzervatóriách, na ktorých sa podľa predpisu účinného do             31. decembra 2008 nevzťahoval kvalifikačný predpoklad a osobitný kvalifikačný predpoklad, splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 2 ods. 2 zákona najneskôr do 31. decembra 2013.

 

-           ods. 8 -  určiť v Pracovnom poriadku školy kvalifikačné požiadavky – špeciálny kurz,

         školenie, špec. štúdium, odbor vzdelania a pod. - na vykonávanie niektorých pracovných

         činností zamestnancov školy 

 

  § 4 - Plat zamestnanca – nové znenie – celý sa zmenil

 

-          ods. 2 – neaktívna pracovná pohotovosť

-          ods. 5 – nový pojem osobný plat

-          ods. 7 – vystaviť zamestnancovi nový platový dekrét pri akejkoľvek zmene funkčného platu ( nie ústne oznámenie o zmene – musí byť dekrét )

 

§ 6 – Platové stupne – nie je zmena

 

-          ods.2, pís. b – v Pracovnom poriadku školy určiť, či započítať celú prax alebo len 2/3      ( napríklad:  tlmočník s 15 roč. praxou príde učiť na ZŠ cudzí jazyk – akú má prax ??? )

 

 

§ 7 Tarifný plat

 

-          ods. 4,5 – zaradenie nepedagog.. zamestnanca nezávisle od dĺžky započítanej praxe         ( funkcie resp. pracovné činnosti ktorých sa to týka určiť v Pracovnom poriadku školy)

-          ods. 6,pís. b – osobitná skupina (vyššia) –pr. školský psychológ, školský špec. pedagóg

-          ods. 13 – zaokrúhľovanie platu na 50 eurocentov nahor

 

           

            Pri pracovných pomeroch na kratší pracovný čas postupujeme podľa ustanovenia § 27 ods. 3 zákona – zaokrúhľujeme na najbližší eurocent nahor.

            Pri priznávaní platových náležitostí pedagogických zamestnancov na plný úväzok - zvýšenie platových taríf odporúčame uplatniť tabuľku, v ktorej sú už prepočty vykonané. Tabuľka zvýšenia platových taríf podľa rokov započítanej praxe tvorí prílohu týchto informácií.

 

Príklad:

Pedagogický zamestnanec na plný úväzok s pracovným časom 37,5 hodín týždenne

Zaradený do 10. platovej triedy

Zvýšením platovej tarify za 15 rokov praxe.

Plat bude priznaný:

§  platová tarifa                              539,00 €

§  zvýšenie platovej tarify                81,00 €

§  Tarifný plat                                 620,00 €

 

Zamestnanec, ktorý je zamestnaný na kratší pracovný čas napríklad - 30 hodín týždenne má priznané platové náležitosti:

§  Platová tarifa 539 € / 37,5 * 30 hodín = 431,199 €

    po zaokrúhlení 431,20 

§  Zvýšenie platovej tarify 81,00 € / 37,5 * 30 = 64,80 €

§  Tarifný plat:          SPOLU je  496,00 € ( 431,20  € + 64,80 € )

 

§ 7a – Osobný plat – nové znenie  ( viac ako tabuľkové platy )

 

            Namiesto funkčného platu možno zamestnancovi priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných úloh  na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Osobný plat nesmie byť nižší, ako funkčný plat, ktorý by bol zamestnancovi priznaný podľa § 4 ods.4.

 

Osobný plat sa poskytne pokiaľ trvajú dôvody, na základe, ktorých mu bol priznaný.

Priznaný osobný plat možno zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality  plnenia pracovných úloh.

 

§ 8, 10, 13, 14 - príplatok za riadenie, osobný príplatok, príplatok za zmennosť, príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa zaokrúhľujú  na 50 eurocentov nahor. 

 

!!! návrh na osobný príplatok zamestnancovi predkladá v písomnej forme vedúci zamestnanec dotyčného zamestnanca!!!!!

 

            Pri pracovných pomeroch na kratší pracovný pomer – pracovný čas, opäť postupujeme podľa ustanovenia § 27 ods. 3) zákona č. 553/2003 Z.z. so zaokrúhlením na najbližší eurocent nahor.

 

Príklad:

 

Výpočtu príplatku za činnosť triedneho učiteľa u zamestnanca zamestnaného na kratší pracovný čas:

 

§  Dohodnutý pracovný čas je 30 hodín týždenne

§  Pedagogický zamestnanec je zaradený do 11. platovej triedy s platovou tarifou 575,00 €

§  Započítaná prax pre uplatnenie zvýšenia platovej tarify je 15 rokov, čomu zodpovedá zvýšenie platovej tarify 86,50 €

§  Zamestnanec vykonáva činnosti triedneho učiteľa v jednej triede na základe určenia.

 

Prepočet:

 

30/37,5 je 0,8 úväzok

Prepočet platovej tarify 575,00 * 0,80 = 460,00 €

Prepočet zvýšenia platovej tarify zodpovedajúci týždennému pracovnému času

86,50 * 0,80 = 69,20 €

Tarifný plat pedagogického zamestnanca pri kratšom pracovnom čase 30 hodín týždenne je 460,00 € + 69,20 € =  529,20 €

Príplatok triedneho učiteľa sa vypočíta  529,20 / 100 * 5 % = 26,46 €

 

Plat pedagogického zamestnanca pri pracovnom čase na kratší pracovný čas 30 hodín týždenne je:

Platová tarifa                                                 460,00 €

Zvýšenie platovej tarify                                  69,20 €

Tarifný plat spolu                                          529,20 €

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa            26,46 €

Funkčný plat                                                 555,66 €

 

 

§ 13 – Príplatok za zmennosť

 

            !!! Materská škola – nie je príplatok za zmennosť - nevyplácať

 

§ 14a- nové znenie -   Výkonnostný príplatok ( umeleckého zamestnanca )

 

 

Odporúčanie:

Uplatniť u  zamestnancov, u ktorých možno motivovať výkonnostným príplatkom množstvo práce v spojitosti s kvalitou výsledku práce.

 

§ 19 – Plat za prácu nadčas

 

            Patrí aj riaditeľovi bez právnej subjektivity !!!!!

 

 § 19a – nové znenie -  Plat za neaktívnu časť pohotovosti na pracovisku

 

§ 21, 21a – nové znenie

 

§ 27 – nové znenie - k priznávaniu tarifného platu zvýšenia, pomernej časti  tarifného platu a jednotlivých zložiek, hodinové sadzby funkčného platu, preradenie do inej triedy, tarifný plat vo vyššom platovom stupni, zmena príplatku priznaného mesačnou sumou.

 

Do  pozornosti dávame § 27 ods. 3  zákona č. 553/2003 Z.z. a to zaokrúhľovanie tarifného platu a zložiek platu podľa ods. 1 a 2 § 27. Pri pracovných pomeroch na kratší pracovný čas sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

            - ods. 5,6 – účinnosť preradenia - dátumy

 

 § 32a  prechodné ustanovenia účinné k 1. 1. 2009

 

 - ods. 3  - pre učiteľov základných umeleckých škôl, učiteľov umeleckých predmetov na stredných školách a na konzervatóriách, na ktorých sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2008 nevzťahoval kvalifikačný predpoklad vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad, je zákonom stanovená povinnosť splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania a osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. najneskôr do 31. decembra 2013.

 

Stupnice platových taríf platné od 1. januára 2009 sú stanovené prílohami zákona č. 490/2008 Z.z.

 

Ruší sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2007 Z.z., ktorým boli ustanovené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre rok 2008 s účinnosťou od 1. januára 2009.

 

 

III. ČASŤ

PRÍLOHY:

 

  • Príloha č. 1 - Zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov závislosti od dĺžky započítanej praxe pre rok 2009 v eurách ( § 7 ods. 9 až 12 zákona č. 553/2003 Z.z. ) – na www stránke MŠ SR

 

 

  • Príloha č. 2 -  Vzory – určenie funkčného platu  
  • Príloha č. 3 - Príklad prepočtu započítanej praxe a zvýšenia platovej tarify pedagogického zamestnanca
  • Príloha č. 4 - Vyššia kolektívna zmluva na rok 2009  pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 

 

 

PRÍLOHA 1

 

         

Platová tarifa

 

 

Platová tarifa

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

359,00

398,00

441,50

494,00

539,00

575,00

615,50

Započítaná prax

 

 

Zvýšenie platovej tarify

 

 

1

4,00

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

2

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

11,50

12,50

3

11,00

12,00

13,50

15,00

16,50

17,50

18,50

4

14,50

16,00

18,00

20,00

22,00

23,00

25,00

5

18,00

20,00

22,50

25,00

27,00

29,00

31,00

6

22,00

24,00

26,50

30,00

32,50

34,50

37,00

7

25,50

28,00

31,00

35,00

38,00

40,50

43,50

8

29,00

32,00

35,50

40,00

43,50

46,00

49,50

9

32,50

36,00

40,00

44,50

49,00

52,00

55,50

10

36,00

40,00

44,50

49,50

54,00

57,50

62,00

11

39,50

44,00

49,00

54,50

59,50

63,50

68,00

12

43,50

48,00

53,00

59,50

65,00

69,00

74,00

13

47,00

52,00

57,50

64,50

70,50

75,00

80,50

14

50,50

56,00

62,00

69,50

75,50

80,50

86,50

15

54,00

60,00

66,50

74,50

81,00

86,50

92,50

16

57,50

64,00

71,00

79,50

86,50

92,00

98,50

17

59,50

66,00

73,00

82,00

89,00

95,00

102,00

18

61,50

68,00

75,50

84,00

92,00

98,00

105,00

19

63,00

70,00

77,50

86,50

94,50

101,00

108,00

20

65,00

72,00

79,50

89,00

97,50

103,50

111,00

21

66,50

74,00

82,00

91,50

100,00

106,50

114,00

22

68,50

76,00

84,00

94,00

102,50

109,50

117,00

23

70,50

78,00

86,50

96,50

105,50

112,50

120,50

24

72,00

80,00

88,50

99,00

108,00

115,00

123,50

25

74,00

82,00

91,00

101,50

110,50

118,00

126,50

26

75,50

84,00

93,00

104,00

113,50

121,00

129,50

27

77,50

86,00

95,00

106,50

116,00

124,00

132,50

28

79,00

88,00

97,50

109,00

119,00

126,50

135,50

29

81,00

90,00

99,50

111,50

121,50

129,50

138,50

30

83,00

92,00

102,00

114,00

124,00

132,50

142,00

31

84,50

94,00

104,00

116,50

127,00

135,50

145,00

32

86,50

96,00

106,00

119,00

129,50

138,00

148,00

 

 

 

 

Meno, priezvisko                                                                                                    PRÍLOHA 2

starosta obce, riaditeľ školy

názov obecného úradu, školy

 

 

VZOR PRE PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA

 

 

 

                                                                                                                                         2. januára 2009

                             Číslo: 2009/

 

 FUNKČNÝ PLAT

 

         Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov*), nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní priznávam Vám platové náležitosti v ... platovej triede podľa prílohy č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z.z. a započítanej praxe ... rokov k 31. decembru 2008:

 

§  platovú tarifu podľa § 7 ods. 10) zákona *                                                                 

§  zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 11) zákona *                                               

§  príplatok za riadenie  § 8) zákona *                                                                          

§  osobný príplatok § 10) zákona *                                                                                

§  príplatok za činnosť triedneho učiteľa § 14) zákona *                                            

§  funkčný plat mesačne vo výške                                                                                  

(slovom: ........................................ €)

     

 

 

 

      Funkčný plat určený týmto platovým dekrétom Vám bude vyplácaný s účinnosťou od 1. januára 2009 v stanovených výplatných termínoch Vášho subjektu po vykonaní zrážok z platu v zmysle platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol funkčný plat priznaný. Týmto  Vám zastavujem  funkčný plat priznaný do 31. decembra 2008.

 

 

Do započítanej praxe Vám k 31. decembru 2008 započítavam .….... rokov, ...….. mesiacov, ….....dní.

 

 

Oslovenie

Titul. Meno, priezvisko

názov školy

adresa

PSČ, mesto

 

Meno, priezvisko

starosta obce, riaditeľ školy

názov obecného úradu, školy

 

 

 

VZOR ZAMESTNANCOV NEPEDAGOGICKÝCH ČINNOSTÍ

 

 

 

                                                                                                                                         2. január 2009

                         Číslo: 2009/

 

FUNKČNÝ PLAT

 

     Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, v súlade s nariadením vlády  Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní určujem Vám platové náležitosti v .... platovej triede a  ... platového stupňa základnej stupnice platových taríf  prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z.z.:

 

§  tarifný plat podľa § 7 ods. 2) uvedeného zákona vo výške                                        

§  príplatok za riadenie podľa § 8) uvedeného zákona  vo výške                                  

§  osobný príplatok podľa § 10) uvedeného zákona vo výške                                        

§  funkčný plat mesačne vo výške                                                                                     

(slovom: ........................................ €)

 

 

 

      Funkčný plat Vám bude vyplácaný  s účinnosťou od 1. januára 2009 v stanovených výplatných termínoch Vášho subjektu po vykonaní zrážok z  platu v zmysle platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol funkčný plat priznaný. Týmto Vám zastavujem funkčný  plat priznaný do 31. decembra 2008.

 

 

 

Do započítanej praxe Vám k 31. decembru 2008 započítavam .….... rokov, ...….. mesiacov, ….....dní.

 

 

 

 

Oslovenie

Titul. Meno, priezvisko

názov školy

adresa

PSČ, mesto

Meno, priezvisko

starosta obce, riaditeľ školy

názov obecného úradu, školy

 

 

 

VZOR PRE ZAMESTNANCA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA OSOBITNEJ STUPNICE PLATOVÝH TARÍF

 

 

                                                                                                                                           2. januára 2009

                         Číslo: 2009/

 

FUNKČNÝ PLAT

 

     Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, v súlade s nariadením vlády  Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní určujem Vám platové náležitosti v ... platovej triede... platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf  prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z.z.:

 

§  tarifný plat podľa § 7 ods. 2) uvedeného zákona vo výške                                        

§  príplatok za riadenie podľa § 8) uvedeného zákona  vo výške                                  

§  osobný príplatok podľa § 10) uvedeného zákona vo výške                                        

§  funkčný plat mesačne vo výške                                                                                     

(slovom: ........................................ €)

 

 

      Funkčný plat Vám bude vyplácaný  s účinnosťou od 1. januára 2009 v stanovených výplatných termínoch Vášho subjektu po vykonaní zrážok z  platu v zmysle platných predpisov, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol funkčný plat priznaný. Týmto Vám zastavujem funkčný  plat priznaný do 31. decembra 2008.

 

 

 

Do započítanej praxe Vám k 31. decembru 2008 započítavam .….... rokov, ...….. mesiacov, ….....dní.

 

 

 

 

 

 

 

Oslovenie

Titul. Meno, priezvisko

názov školy

adresa

PSČ, mesto

 

 

PRÍLOHA 3

 

 

 

Príklad

ZAPOČÍTANIA PRAXE A UPLATNENIE ZVÝŠENIA PLATOVEJ Tarify

 

Započítaná prax pedagogického zamestnanca pri vzniku pracovného pomeru

1. septembra 2008 bola 10 rokov  300 dní.

 

Zamestnávateľ pri priznaní platových náležitostí priznal zamestnancovi zvýšenie platovej tarify k 1. septembru 2008 za 10 rokov.

 

Zamestnanec dosiahol 11 rokov v novembri 2008, ale zvýšenie platovej tarify  mohlo byť uplatnené po celý rok 2008 len za 10 rokov.

 

Podľa § 7 ods. 11) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 Z.z. prehodnotenie započítanej praxe zamestnávateľ vykoná k 1. januára 2009 a započítaná prax pedagogického zamestnanca bude 11  rokov 57 dní.

 

Zamestnávateľ zvýšenie platovej tarify pedagogickému zamestnancovi  uplatní k 1. januáru 2009 za 11 rokov.

 

 

 

 

 

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na rok  2009

 

 

zmluvné strany

 

 

zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s    § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

 

 

a

 

 

Konfederácia odborových zväzov

Slovenskej republiky,

 

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska,

 

Všeobecný slobodný odborový zväz

 

 

 

uzatvárajú

 

 

 

podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

 

 

 

KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME  A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

NA ROK 2009

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 

1.   Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 (ďalej len „kolektívna zmluva“)  je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“).

       

2.  Kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odmeňovaní), ktorými sú:

 

a)      orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,

b)      ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,

c)      príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku okrem príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie, Štátnych lesov Tatranského národného parku a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia,

d)     vyššie územné celky a obce, ak v súlade s § 1 ods. 4 zákona o odmeňovaní nepostupujú podľa Zákonníka práce,

e)      štátne fondy,

f)       verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,

g)      Rada pre vysielanie a retransmisiu,

h)      Slovenský pozemkový fond, 

i)        Slovenská akadémia vied

      a ich zamestnancov.

 

3.  Obsahom kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava  pracovných  podmienok  vrátane platových podmienok  a podmienok  zamestnávania.

 

4.  Zmluvné strany budú podporovať kolektívne vyjednávanie podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia podnikových kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom.

 

 

II.

 Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

 

 

1.        Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a ¼ hodiny týždenne a u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, je 35 hodín týždenne.

 

2.        Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich  týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku.

      Dovolenka učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, asistentov učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov je deväť týždňov v kalendárnom   roku. 

 

3.        Stupnice platových taríf   sa od 1. januára 2009 zvýšia:

 

      a) o 7 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá  tvorí prílohu č. 3 zákona o odmeňovaní,

 

      b)  o 5  % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 4 zákona o odmeňovaní,

   

c) o 5 % osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových  zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 5 zákona o odmeňovaní,

   

d)   o 7 % platové tarify pedagogických zamestnancov, ktoré tvoria prílohu č. 7 zákona o odmeňovaní.

 

4.  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné nad rozsah ustanovený podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce, najmenej v sume jedného funkčného  platu zamestnanca.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.  Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a  invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad ustanovený rozsah podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce, najmenej v sume jedného funkčného platu zamestnanca.

 

6. Výška  príspevku  zamestnávateľa  na  doplnkové  dôchodkové  sporenie  v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas roka 2009 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov.

 

U zamestnávateľa, u ktorého sa v podnikovej  kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. decembra 2008 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou  do 31. decembra 2008, zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná; to nevylučuje   možnosť zvýšenia príspevku.

 

7.   Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

a)      povinným prídelom vo výške 1 % a

b)      ďalším prídelom najmenej vo výške 0,25 %

zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

 

 

 

III.

Rozsah podnikových kolektívnych zmlúv

 

1.      V podnikovej kolektívnej zmluve možno upraviť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, ak to príslušný právny predpis umožňuje.

 

2.      V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku  náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo   vyššej percentuálnej sadzbe  ako ustanovuje zákon,  najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

3.      V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie odstupného najviac o sumu dvoch funkčných platov zamestnanca nad rámec tejto kolektívnej zmluvy.

 

4.      V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie odchodného najviac o sumu dvoch funkčných platov zamestnanca nad rámec tejto kolektívnej zmluvy.

 

 

IV.

Záverečné ustanovenia

 

1.      Plnenie kolektívnej zmluvy budú polročne vyhodnocovať vyjednávači  na požiadanie jednej zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy.

 

2.      Kolektívna zmluva  nadobúda   platnosť dňom  podpisu  zmluvnými  stranami. Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2009, nadobúda účinnosť  1. januára 2009 a končí 31. decembra 2009.

 

3.      Vo vládnom návrhu zákona  o štátnom  rozpočte na rok  2009    zohľadnené    výdavky      súvisiace s pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania podľa tejto kolektívnej  zmluvy. 

      Záväzky vyplývajúce z tohto bodu sa uplatňujú v zmysle kompetencií vyplývajúcich zo          všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

4.  Kolektívna  zmluva  je  vyhotovená   v  24 exemplároch. Každá  zo   zmluvných      strán    dostane toľko exemplárov,  koľko zástupcov za zmluvnú stranu kolektívnu zmluvu podpísalo.     

  

 

 

Bratislava   15. októbra 2008