Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

SPOLOČNÝ  ŠKOLSKÝ ÚRAD

P O R Á Č

Obecný úrad č. 61, 053 23  Poráč

 

 

 

Š T A T Ú T

 

 

 

Na základe rozhodnutia Krajského školského úradu v Košiciach v zmysle § 10, ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. je obec P o  r á č  Spoločným školským úradom od 1. februára 2008.

 

Zmluvu o zriadení Spoločného školského úradu  P o r á č  podpísali starostovia obcí

 

 

 

Poráč,  Rudňany,  Markušovce,  Harichovce

 

 

Školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti Spoločného školského úradu:

 

 

            Základná škola s materskou školou  P o r á č

 

         Základná škola  R u d ň a n y

 

         Základná škola s materskou školou  M a r k u š o v c e

 

         Základná škola s materskou školou  H a r i c h o v c e

 

         Materská škola  R u d ň a n y  č. 89

 

         Materská škola  R u d ň a n y  5RP II

 

 

Činnosť Spoločného školského úradu

 

 

Spoločný školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva      a ďalšiu administratívno – správnu činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ( v ďalšom len zákon ).

 

V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva  o k r e m  zriaďovania a zrušovania  škôl podľa § 6 odsek 1 zákona:

 

a)      Rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

 

b)      Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie.

 

c)      Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktoré patria do územnej pôsobnosti Spoločného školského úradu Poráč a  to najmä Pedagogicko – organizačné pokyny na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi – POP pre školský rok vydanými MŠ SR a KŠÚ Košice a platné zákony a vyhlášky.

 

d)      Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

 

e)      Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu môže:

 

-         zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov podľa § 16, 17, 18, 22, 23 zákona

 

-         byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obci, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovení § 6, 8, 9 zákona

 

 

            Kontaktné údaje Spoločného školského úradu:

 

 

            Adresa:  Obec Poráč

                          Spoločný školský úrad Poráč

                           Poráč č. 61

                           053 23  Poráč

 

            Odborný zamestnanec : Ing. Ján  Polkabla

            Tel/fax: 053 – 4489196, mobil – 0915 300 191

            e-mail: japoskuporac@gmail.com

 

 

            V Poráči  4. februára 2008

 

                                                                                              Ing. Peter  Volčko

                                                                                                 starosta obce