Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

KONTROLÓR OBCE

Kontrolórom obce ja Marta Vrábľová (53), Poráč 204. Vo funkcii je od roku 1998. jpg. Je absolventkou Strednej školy spoločného stravovania v Kežmarku. Po skončení školy pracovala v štátnom podniku Reštaurácie v Spišskej Novej Vsi. Po revolúcií pracovala ako účtovník v rôznych súkromných firmách. V súčasnosti je na invalidnom dôchodku a plne sa venuje svoje funkcii. Svoju činnosť vykonáva na základe plánu kontrol a o výsledkoch pravidelne informuje obecné zastupiteľstvo.

K hlavným úlohám kontrolóra patrí kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, predkladanie plánu kontrolnej činnosti, vypracúvanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce a predkladanie správy o kontrolnej činnosti.

Volí a odvoláva ho OZ, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlúčiteľná s funkciou poslanca OZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ.