Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Príplatok triedneho učiteľa v materskej škole

 

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

Po r á č

Obecný úrad č. 61, 053 23  Poráč

 

 

 

Metodické  usmernenie

 

 

Na základe viacerých podnetov zo strany riaditeľov ZŠ s MŠ a MŠ a na základe vlastných zistení som požiadal MŠ SR – sekcia materské školy o stanovisko.

 

Ide o :  Zápis detí do materskej školy

 

Niektorí riaditelia ZŠ s MŠ a MŠ robia prijímacie konanie každý rok pre všetky detí – nielen pre detí, ktoré po prvý krát nastupujú do MŠ, ale aj pre detí, ktoré už ráz boli prijaté.

Je to v súlade s platnou legislatívou ???

 

Stanovisko Ministerstva školstva ( skrátene )

 

Postup pri prijímaní detí do materskej školy je určené Zákonom č. 245/2008 a vyhláškou MŠ č. 306/2008 o materskej škole - § 3. Zápis sa týka len a len detí, ktoré po prvý krát nastupujú do materskej školy a platí na celé obdobie pobytu dieťaťa v MŠ.

Nie je v súlade s platnou legislatívou, ak sa robí zápis detí, ktoré už ráz boli prijaté do MŠ.

Poznámka:

MŠ si vo vlastnom záujme zisťuje, či dieťa už zapísané bude pokračovať aj v budúcom školskom roku – ale nie formou zápisu !!!!

 

 

Poráč 23. 3. 2009

                                                                                   Ing. Ján Polkabla

 

 

                                              

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ  ÚRAD

P o r á č

Obecný úrad č. 61, 053 23 Poráč 

 

U S M E R N E N I E

 

Príplatok triedneho učiteľa v materskej škole

 

 

Podl'a § 27 ods. 2 bod a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú materské školy zaradené do sústavy škôl s účinnost'ou od l.septembra 2008.

Podl'a § 8) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z .z. o materskej škole, riaditel' školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa s účinnost'ou od l. septembra 2008.

Podľa uvedenej právnej normy triedny učiteľ v materskej škole: ,, zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie vrátane dokumentácie o deťoch. Triedny učiteľ zabezpečuje triednu agendu, vytvára podmienky pre integrované dieťa so zdravotným znevýhodnením, spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným poradenským zariadením.“

V prípade, že triedny učiteľ je neprítomný dlhšie ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného pedagogického zamestnanca.

 

Na základe určenia a stanovenia pracovných povinností triedneho učiteľa v materskej škole, prináleží pedagogickému zamestnancovi podl'a § 14) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 553/2003 z .z. o odmeňovaní niektorých zamestancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príplatok za činnosť triedneho učiteľa v sume 5 % jeho tarifného platu ( platová tarifa a zvýšenie platovej tarify), ak túto činnosť vykonáva v jednej triede. Ak činnosť triedneho učiteľa vykonáva v dvoch triedach   alebo vo viacerých triedach, prináleží príplatok za činnosť triedneho učiteľa v sume l0 % jeho tarifného platu.

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor. V prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas sa príplatok zaokrúhl'uje na koruny.

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa patrí aj riaditeľovi – resp. zástupcovi riaditeľa ZŠ s MŠ - ak je triednym učiteľom.